Trang Chủ > Liên Hệ

Liên Hệ

Email

info@iceap.ca
Chi nhánh Glace Bay hoặc CBU
101 UpMclean Street,Glace Bay,
Nova Scotia, Canada B1A 0A5
Tel:1-902-849-6824
Fax:1-902-849-7287
Chi nhánh Toronto
Suite 100, 4 Lansing Square,
Toronto, Ontario, Canada M2J 5A2
Tel:1-647-495-6638
Fax:1-416-855-0657

Khác

Phòng ghi danh & Tài vụ: 902-849-6824
Văn phòng chiêu sinh & học thuật: 902-849-6821
Giám đốc công tác sinh viên & Chủ nhiệm liên lạc đối ngoại: 902-849-6820
Bộ phận công tác sinh viên: 902-849-6817
Phòng nghiên cứu giáo dục: 902-849-6818
Phòng thể dục: 902-849-6825
Fax: 902-849-7287