Trang Chủ > Các Trường Đối Tác > Đại Học Bishop's

Tiến cử các chương trình học của Đại học Bishop's


Viện Khoa học nhân văn

Lịch sử nghệ thuật Quản lí nghệ thuật Nghiên cứu cổ điển
Kịch Tiếng Anh Điện ảnh
Mỹ thuật Lịch sử Khoa học nhân văn
Ngôn ngữ hiện đại Âm nhạc Triết học
Tôn giáo    

Viện Khoa học tự nhiên

Sinh hóa Sinh học Hóa học
Khoa học máy tính Toán học Dự bị Y học (dự bị cho ngành Y)
Vật lí Chương trình hợp tác với Đại học

Viện Giáo dục đào tạo

Cử nhân Giáo dục đào tạo
• Giáo viên trường sơ cấp (giáo viên bậc tiểu học) • Giáo viên trường cao cấp (giáo viên bậc trung học)
Thạc sĩ Giáo dục đào tạo

Viện Khoa học xã hội

Kinh tế học Nghiên cứu môi trường & Địa lí Nghiên cứu chính trị và quốc tế
Tâm lí học Xã hội học Nghiên cứu Giáo dục thể chất

Viện Kinh tế William

Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA)
• Kế toán • Quản lí doanh nghiệp • Tài chính
• Quản trị kinh doanh • Quản trị nguồn nhân lực • Thương mại quốc tế